Privacy Policy

Inleiding

Het beschermen van persoonsgegevens van bezoekers van onze website en van klanten achten wij van groot belang en rekent dit tot onze verantwoordelijkheid. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd.

Verwerkingsverantwoordelijke

Viefs Events wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle gegevensverwerkingen die door Viefs Events worden gedaan en voor alle door haar beheerde websites.

Waarvoor en op welke grondslag verwerken wij uw gegevens

Viefs Events verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor het afhandelen van vragen, de aanvraag van offertes of het in behandeling nemen van klachten. Dit kan zowel via de website, schriftelijk of per e-mail.
  • Voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit.
  • Wanneer u via email contact met ons opneemt met vragen, opmerkingen, klachten of het inroepen van één van uw rechten.
  • Om te kunnen voldoen aan de wettelijke fiscale verplichtingen die op Klootschietengroepsuitjes rust.
  • Voor het berekenen en vastleggen van financiële gegevens als gevolg van de met u gesloten overeenkomst.

Wie ontvangen de gegevens

Viefs Events verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Daarnaast zullen wij uw gegevens nimmer aan derden verhuren, verkopen of op andere wijze verstreken voor commerciële doeleinden.

Hoelang bewaren wij uw gegevens

Viefs Events bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Beveiliging

De toegang tot uw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van Viefs Events toegang hebben tot uw gegevens.

Onze website is zodanig beveiligd dat persoonsgegevens die u op onze website invult via een beveiligde verbinding aan onze organisatie worden verzonden.

Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens

Indien u van mening bent, dat Viefsevents.nl in strijd handelt met dit privacy beleid of geldende privacy wetgeving of onzorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijde een klacht bij ons indienen via info@viefsevents.nl. Uiteraard zullen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen om te zorgen dat uw klacht wordt opgelost. Indien u van mening bent, dat uw klacht niet naar tevredenheid door ons is opgelost, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Vragen

Indien u na het lezen van het privacy beleid vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met ons via info@viefsevents.nl

Wijzigingen

Viefsevents.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens of in het privacy beleid zullen wij tevens kenbaar maken via de website www.viefsevents.nl

Zundert, 29-6-2022 (laatste wijziging)