Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Viefs Events, gevestigd te Zundert, ingeschreven bij de Kamer van koophandel, onder nummer 20114943, te Breda.

Inleidende bepalingen:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en orderbevestigingen van Viefs Events. De door Viefs Events vermelde prijzen zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Betaling:
Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwikkelen van een stadstocht wordt gesloten is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 5 werkdagen na de factuurdatum het verschuldigde bedrag te voldoen, tenzij anders vermeld op de factuur. De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Viefs Events is in dit geval gerechtigd volledige nakoming te vorderen. Indien men na 2 betalingsherinneringen nog niet betaald heeft, is ViefsEvents gerechtigd Euro 25,00 administratiekosten in rekening te brengen. Indien dan nog niet betaald wordt zullen wij een incassobureau inschakelen.

Algemeen:
Deelnemers dienen zelf in te schatten of zij geschikt zijn voor deelname aan de activiteiten. Indien je gezondheidsklachten hebt of een andere reden om te twijfelen aan deelname, wordt aangeraden om eerst advies in te winnen bij een arts.

Aansprakelijkheid:
Viefs Events is niet aansprakelijk voor enig blessureleed of andere schade die deelnemers eventueel oplopen tijdens of ten gevolge van een activiteit. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Viefs Events is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel die op enige wijze voortvloeit uit de bovengenoemde risico’s.

Verhuur spelmateriaal:
Voor het verhuur van spelmateriaal geldt, dat ze alleen onder toezicht van ten minste één volwassene mogen worden uitgevoerd.

Eigen verantwoordelijkheid:
Je bent zelf verantwoordelijk voor het verloop van de activiteit. Het gebruik van materialen is op eigen risico en valt onder eigen verantwoordelijkheid.

Eigendom:
Viefs Events is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Viefs Events georganiseerde activiteiten. De verhuurde materialen die worden ingezet blijven ten alle tijden eigendom van Viefs Events.

Reserveren:
Je ontvangt binnen 1 werkdag een reactie of de datum van de aangevraagde activiteit nog beschikbaar is. Reserveringen kunnen drie weken voor de datum van de reservering kosteloos geannuleerd worden. Viefs Events behoudt het recht een activiteit te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden. In overleg wordt naar een alternatief gezocht.

© 2019 Viefs Events